Telecommunications - An example of a BSC Fault
TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 09:05:38 PAGE 01

DTE DCE

10:42:47 EOT * 10:42:47 EOT

* 10:42:47 GEN POLL CU:C6

10:42:47 EOT * 10:42:47 EOT

* 10:42:47 GEN POLL CU:40

* 10:42:50 EOT

* 10:42:50 GEN POLL CU:C6

10:42:51 DEV:40 TEXT * 10:42:51 ACK 1

10:42:51 DEV:40 TEXT * 10:42:51 ACK 0

10:42:52 DEV:40 TEXT * 10:42:52 ACK 1

10:42:52 DEV:D5 TEXT * 10:42:52 ACK 0

10:42:52 EOT * 10:42:53 EOT

* 10:42:53 GEN POLL CU:C6

10:42:53 EOT * 10:42:53 EOT

* 10:42:53 GEN POLL CU:C6

10:42:53 EOT * 10:42:53 EOT

* 10:42:53 GEN POLL CU:C6

10:42:53 EOT * 10:42:53 EOT

* 10:42:53 GEN POLL CU:C6

10:42:53 EOT * 10:42:53 EOT

* 10:42:53 GEN POLL CU:C6

10:42:54 EOT * 10:42:54 EOT

* 10:42:54 GEN POLL CU:C6

10:42:54 EOT * 10:42:54 EOT

* 10:42:54 GEN POLL CU:C6

10:42:54 EOT * 10:42:54 EOT

* 10:42:54 GEN POLL CU:C6

10:42:54 EOT * 10:42:54 EOT

* 10:42:54 GEN POLL CU:C6

10:42:54 EOT * 10:42:54 EOT

* 10:42:54 GEN POLL CU:C6

10:42:55 EOT * 10:42:55 EOT

* 10:42:55 GEN POLL CU:C6

10:42:55 EOT * 10:42:55 EOT

* 10:42:55 GEN POLL CU:C6

10:42:55 EOT * 10:42:55 EOT

* 10:42:55 GEN POLL CU:C6

10:42:55 EOT * 10:42:55 EOT

* 10:42:55 GEN POLL CU:C6

10:42:55 EOT * 10:42:55 EOT

* 10:42:55 GEN POLL CU:C6

10:42:56 EOT * 10:42:56 EOT

* 10:42:56 GEN POLL CU:C6

10:42:56 EOT * 10:42:56 EOT

* 10:42:56 GEN POLL CU:C6

10:42:56 EOT * 10:42:56 EOT

* 10:42:56 GEN POLL CU:C6

10:42:56 EOT * 10:42:56 EOT

* 10:42:56 GEN POLL CU:C6

10:42:56 EOT * 10:42:56 EOT

* 10:42:56 GEN POLL CU:C6

10:42:57 EOT * 10:42:57 EOT

* 10:42:57 GEN POLL CU:C6

10:42:57 EOT * 10:42:57 EOT

* 10:42:57 SEL CU:E6 DEV:40

10:42:57 ACK 0 * 10:42:57 ERASE/WRITE

10:43:00 ACK 1 * 10:43:00 EOT

* 10:43:00 GEN POLL CU:C6

10:43:01 EOT * 10:43:01 EOT

* 10:43:01 GEN POLL CU:C6

10:43:01 EOT * 10:43:01 EOT

* 10:43:01 GEN POLL CU:C6

10:43:01 EOT * 10:43:02 EOT

* 10:43:02 GEN POLL CU:C6

10:43:02 EOT * 10:43:02 EOT

* 10:43:02 GEN POLL CU:C6

10:43:02 EOT * 10:43:02 EOT

* 10:43:02 GEN POLL CU:C6

10:43:02 EOT * 10:43:02 EOT

* 10:43:02 GEN POLL CU:C6

10:43:02 EOT * 10:43:02 EOT

* 10:43:02 GEN POLL CU:C6

10:43:03 EOT * 10:43:03 EOT

* 10:43:03 GEN POLL CU:C6

10:43:03 EOT * 10:43:03 EOT

* 10:43:03 GEN POLL CU:C6

10:43:03 EOT * 10:43:03 EOT

* 10:43:03 GEN POLL CU:C6

10:43:03 EOT * 10:43:03 EOT

* 10:43:03 GEN POLL CU:C6

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 01

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF52s33310

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5y222

________________________________________________________________________________

FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

:42:503F5s33310:42:50CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFF56s3333310:42:510C47561CEFFFCCFFF1CF1CF44444444444444441CD44444441

FFFFFFFFFFFFFF55y22222260DC112811771736121122000000000000000013700000001

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

4444444444441CDD1CEF4441CF44444444444444444442CCFFFFF.FFFFF FFFFFFFFFFFBA

000000000000182518810001840000000000000000000659FFFFF FFFFF FFFFFFFFFFFFA

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA9s33310:42:5116FFFFFFFFF.F

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2y222 01FFFFFFFFF F

________________________________________________________________________________

s3333310:42:5104444441CED1C6FF1CFCDDDDCE414D444444444444444444444444444444444444

y22222 2000000192519D12197266235301A8000000000000000000000000000000000000

FFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

4444444444444145444FFFF4FF14FFF4DCE4FF146444444F4FF14DFF4CDD4FF145444FF4FF14ECCE

00000000000001BD0001717B001B81206330821CD0000000B001D42301790861DE00048B641D7312

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 02

C444147444FFFF4FF1444FF4F4DECDE4DC444FF4FF14EFF4DED4FF146444FF4FF14FCCEC44414444

80001DD0001717B001EB0600104383806600048B641E40601450861EE00048B641E731280001FD00

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

4FFFF4FF145444444444444444444242FFFFFFF.FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

01201B401FB00000000000000000069AFFFFFFF FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6s33310:42:5117FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4y222 00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFACs3333310:42:5204444414FFF4DED4FF147444FF4FF15CCCEC444155444444

FFFFFFFFFFFFFFFFBAy22222 2000001F41201450861FE00048B64107312800010D000000

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

F4FF156444444444444444444444441DCFF4DED4FF1D4444FF4FF1DDCCEC4441D6444FFFF4FF1D74

0B0010B0000000000000000000000011421014308611E00048B64117312800011D0002918B4011B0

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

DEFF4ECD4FF1D6444FF4FF1DFCCEC4441D5444444FFF4FF245FFFFF.FFFFF FFFFFFFFFFF

3410025708613E00048B64137312800015C000000632B326BEFFFFF FFFFF FFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5Cs33310:42:5216FFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79y222 01FFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF75s3333310:42:5201D64

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5y22222 215C0

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

F444444444444444444441D5441DE44444444415C085FFFFF.FFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFF

70000000000000000000018D001820000000001D4311FFFFF FFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6s33310:42:5217FFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4y222 00FFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 03

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF55s3333310:42:523FFFFFFFF.FFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5y22222 7FFFFFFFF FFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.FFFFFFF FFFFFFF52s33310:42:533F5s33310

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFF5y222 7F5y222

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFA2s3333310:42:533FFFFF.FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFA2

FFFFFFFFFFFFAy22222 7FFFFF FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFA

:42:53CC772FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFA6s33310:42:533F5s33310:42:53CC772FFFFF.F

66FFDFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFB4y222 7F5y222 66FFDFFFFF F

________________________________________________________________________________

s3333310:42:533FFFFF.FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFBAs3333310:42:533FFFF

y22222 7FFFFF FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFAy22222 7FFFF

FFFFFF FFFFFF5s33310:42:533F5s33310:42:53CC772FFFFFFFFFFFFFF FFFFF

FFFFFF FFFFFF5y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFF FFFFF

________________________________________________________________________________

F.FFFF.FFFF.FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.F

F FFFF FFFF FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F

FFFFFFFFFFFFFF5s33310:42:533F5s33310:42:53CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFF5y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFF75s3333310:42:533FFFFF.FFFFF FFFFFFF FF

FFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF5y22222 7FFFFF FFFFF FFFFFFF FF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFA6s33310:42:533F5s33310:42:53CC

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFB4y222 7F5y222 66

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFF75s3333310:42:543FFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFF5y22222 7FFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFF

772FFFFFFFFF.FFFFFFF FFFFFFF5s33310:42:543F5s33310:42:54CC772FFFFFFFFFFFF

FFDFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFF5y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFACs3333310:42:543FFFFF.FFFFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBAy22222 7FFFFF FFFFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFA6s33310:42:543F5s33310:42:54

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFB4y222 7F5y222

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFF75s3333310:42:543FFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFF5y22222 7FFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFF

CC772FFFFF.FFFFFFF FFFFFFF5s33310:42:543F5s33310:42:54CC772FFFFFFFFFFFFFF

66FFDFFFFF FFFFFFF FFFFFFF5y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFF59s3333310:42:543FFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF

FFFFFFFF75y22222 7FFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 04

FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFFFFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6s33310:42:543F5s33310

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4y222 7F5y222

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFF55s3333310:42:543FFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFF59s

FFFFFFFFFFF5y22222 7FFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFF75y

:42:54CC772FFFFF.FFFFFFF FFFFFFF5s33310:42:543F5s33310:42:54CC772FFFFF.FF

66FFDFFFFF FFFFFFF FFFFFFF5y222 7F5y222 66FFDFFFFF FF

________________________________________________________________________________

3333310:42:553FFFFF.FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFF55s3333310:42:553FFFFF

22222 7FFFFF FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF5y22222 7FFFFF

FFFFF FFFFFFA6s33310:42:553F5s33310:42:55CC772FFFFF.FFFFFFF FFFFFF

FFFFF FFFFFFB4y222 7F5y222 66FFDFFFFF FFFFFFF FFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFBAy22222 7FFFFF FFFF FFFF FFFF FFF

5s33310:42:553F5s33310:42:55CC772FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

5y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

F.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFFFFFF FFFFFFF

F FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFFFFFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF52s33310:42:553F5s333

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5y222 7F5y222

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.

FFFFFFFFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

10:42:55CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.F75s3333310:42:553FFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.F

FFFF FFFF FFFF FFFF FF5y22222 7FFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFF.FFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFF59s3333310:42:553FFFFF.FFFF.FFFF.FFFF

FFF FFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFF75y22222 7FFFFF FFFF FFFF FFFF

FFFFA6s33310:42:553F5s33310:42:55CC772FFFFF.FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFB4y222 7F5y222 66FFDFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF5y22222 7FFFFFFF FFFF F

FFF5Cs33310:42:553F5s33310:42:55CC772FFFFF.FFFFFFF FFFFFFFA6s33310:42:563

FFF79y222 7F5y222 66FFDFFFFF FFFFFFF FFFFFFFB4y222 7

________________________________________________________________________________

FFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F5s33310:42:56CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFACs3333310:42:563FFFFF.FFFFF FFFFFFF FFFFFFFF

FFBAy22222 7FFFFF FFFFF FFFFFFF FFFFFFFF

FFFFFFFFFF FFFFFF5Cs33310:42:563F5s33310:42:56CC772FFF

FFFFFFFFFF FFFFFF79y222 7F5y222 66FFDFFF

_____________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 05

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBAs3333310:42:563FFFFF.FFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAy22222 7FFFFF FFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFA6s33310:42:56

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFB4y222

________________________________________________________________________________

FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

3F5s33310:42:56CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

6s3333310:42:563FFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFF

5y22222 7FFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF

FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

F.FFFF.FFFF.FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F FFFF FFFF FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFA6s33310:42:563F5s33310:42:56CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFB4y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAs3333310:42:563FF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAy22222 7FF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFACs33

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFBAy22

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6s33310:42:563F5s33310:42:56CC772FFFFF.FFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4y222 7F5y222 66FFDFFFFF FFFF

________________________________________________________________________________

33310:42:573FFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FF

222 7FFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF

FFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFAs3333310:42:57

FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFAy22222

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5Cs33310:42:573F5s33310:42:57CC772FFFFF.FFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79y222 7F5y222 66FFDFFFFF FFFFFF

________________________________________________________________________________

3FFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFA2s3333310:42:5717FFFFFFFFFFF

7FFFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFAy22222 00FFFFFFFFFFF

FFFFFFF5s33310:42:573F5s33310:42:57EE442FFFFFFFFF.FFFFFFF FFFFFFFF2s33310

FFFFFFF5y222 7F5y222 6600DFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFAy222

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 06

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 07

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFACs3333310:43:0016FFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBAy22222 01FFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFF

________________________________________________________________________________

FF.FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FF

FF FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF

FF79s33310:43:003F5s33310:43:00CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFF5y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFBAs3333310:43:013FFFFF.FFFFF FFF

FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFFAy22222 7FFFFF FFFFF FFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFF5Cs33310:43:013F5

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFF79y222 7F5

________________________________________________________________________________

FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

s33310:43:01CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAs3333310:43:013FFFFFFF.FFFF FFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAy22222 7FFFFFFF FFFF FFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.FFFFFF FFFFFFFA6s33310:43:013F5s33

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFF FFFFFFFB4y222 7F5y22

________________________________________________________________________________

F FFFFFFFFFFFFFFACs3333310:43:013FFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF

F FFFFFFFFFFFFFFBAy22222 7FFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

310:43:01CC772FFFFFFFFF.FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

2 66FFDFFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFFFFFFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6s33310:43:023F5s33310:43

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4y222 7F5y222

________________________________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 10

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 09:08:09 PAGE 10

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

:02CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFAs3333310:43:023FFFFFFF.FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFF55s3333310:43:0

FFFFAy22222 7FFFFFFF FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF5y22222

FFFFFFFFFFF FFFFFFFA6s33310:43:023F5s33310:43:02CC772FFFFF.FFFFFFF

FFFFFFFFFFF FFFFFFFB4y222 7F5y222 66FFDFFFFF FFFFFFF

________________________________________________________________________________

23FFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FF

7FFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF.FFF

FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF FFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5s33310:43:023F5s33310:43:02CC772FFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

F.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.F75s3333310:43:023FFFFF.FFFF FFFFFFF

F FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF5y22222 7FFFFF FFFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFF5s33310:43:023F5s33310:43

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFF5y222 7F5y222

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFBAs3333310:43:023FFFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFFF.FFF

FFFFFFFFFFFFAy22222 7FFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF

:02CC772FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

66FFDFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

F.FFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F FFFFFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFA6s33310:43:023F5s33310:43:02CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFB4y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF56s3333310:43:033F

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF55y22222 7F

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FF

________________________________________________________________________________

FFFF.FFFF FFFFFFFF FFFFFFFFFFF55s3333310:43:033FFFFF.FFFFF

FFFF FFFF FFFFFFFF FFFFFFFFFFFF5y22222 7FFFFF FFFFF

FFFF5s33310:43:033FF5s33310:43:03CC772FFFFFFF.FFFFFF FFFFFFA6s33310:43:03

FFFF5y222 7FF5y222 66FFDFFFFFFF FFFFFF FFFFFFB4y222

________________________________________________________________________________

FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

3F5s33310:43:03CC772FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFF56s3333310:43:033FFFFF.FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFF55s3333310

FFFFFFFFF55y22222 7FFFFF FFFF FFFFFFF FFFFFFFFFFFF5y22222

FFFFFFFFF.FFFFFFF FFFFFF5s33310:43:033F5s33310:43:03CC772FFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFF FFFFFFF FFFFFF5y222 7F5y222 66FFDFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

:43:033FFFFF.FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFF

7FFFFF FFFFF FFFFFFF FFFFFFFFFF

FFFFFFA6s33310:43:033F5s33310:43:03CC772FFFFF

FFFFFFB4y222 7F5y222 66FFDFFFFF

___________________________________________________
____________ ....................... ______________

| | . . | |

| term |............ network ...........| host |

| | . . . | |

|____________| ....................... . |______________|

________

| |

| tester |

|________|

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:24:44 PAGE 01

DTE - host DCE - network

13:17:24 GEN POLL CU:40 * 13:17:24 EOT

13:17:25 GEN POLL CU:40 * 13:17:25 EOT

13:17:26 GEN POLL CU:40 * 13:17:26 EOT

13:17:27 GEN POLL CU:40 * 13:17:27 DEV:C6 TEXT

13:17:28 ACK 1 * 13:17:28 DEV:40 TEXT

13:17:28 ACK 0 * 13:17:28 DEV:40 TEXT

13:17:28 ACK 1 * 13:17:28 DEV:D5 TEXT

13:17:28 ACK 0 * 13:17:28 EOT

13:17:28 EOT *

13:17:29 SEL CU:60 DEV:C6 * 13:17:29 ACK 0

13:17:29 ERASE/WRITE * 13:17:30 ACK 1

13:17:30 EOT *

13:17:30 GEN POLL CU:40 * 13:17:30 EOT

13:17:30 GEN POLL CU:40 * 13:17:30 EOT

13:17:31 GEN POLL CU:40 * 13:17:31 EOT

13:17:32 GEN POLL CU:40 * 13:17:32 EOT

13:17:33 GEN POLL CU:40 * 13:17:33 EOT

13:17:34 GEN POLL CU:40 * 13:17:34 EOT

reconnect fault - term end tests

____________ ....................... ______________

| | . . | |

| term |............ network ...........| host |

| | . . . | |

|____________| . ....................... |______________|

________

| |

| tester |

|________|

this shows terminal stop responding - the network goes into slow poll and

when the terminal is restarted it goes back into the same screen

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:10:28 PAGE 01

DTE DCE

* 11:18:56 EOT

* 11:18:56 GEN POLL CU:C6

11:18:56 EOT * 11:18:56 EOT

* 11:18:56 GEN POLL CU:C6

11:18:56 EOT * 11:18:56 EOT

* 11:18:56 GEN POLL CU:C6

11:18:56 EOT * 11:18:56 EOT

* 11:18:56 GEN POLL CU:C6

11:18:56 EOT * 11:18:57 EOT

* 11:18:57 GEN POLL CU:C6

11:18:57 EOT * 11:18:57 EOT

* 11:18:57 GEN POLL CU:C6

11:18:57 EOT * 11:18:57 EOT

* 11:18:57 GEN POLL CU:C6

11:18:57 EOT * 11:18:57 EOT

* 11:18:57 GEN POLL CU:C6

11:18:57 EOT * 11:18:57 EOT

* 11:18:57 GEN POLL CU:C6

* 11:19:01 EOT

* 11:19:01 GEN POLL CU:C6

* 11:19:04 EOT

* 11:19:04 GEN POLL CU:C6

* 11:19:13 EOT

* 11:19:13 GEN POLL CU:40

* 11:19:35 EOT

* 11:19:35 GEN POLL CU:C6

11:19:35 DEV:00 STATUS C2 40 * 11:19:35 ACK 1

11:19:36 EOT * 11:19:36 EOT

* 11:19:36 GEN POLL CU:C6

11:19:36 DEV:40 TEXT * 11:19:36 ACK 1

11:19:36 EOT * 11:19:36 EOT

* 11:19:36 GEN POLL CU:C6

11:19:36 EOT * 11:19:36 EOT

* 11:19:36 GEN POLL CU:C6

11:19:37 EOT * 11:19:37 EOT

* 11:19:37 GEN POLL CU:C6

11:19:37 EOT * 11:19:37 EOT

* 11:19:37 GEN POLL CU:C6

____________ ....................... ______________

| | . . | |

| term |............ network ...........| host |

| | . . . | |

|____________| . ....................... |______________|

________

| |

| tester |

|________|

reconnect OK - this time we waited before the terminal was restarted and

then it went back to the original banner.

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:12:36 PAGE 01

DTE DCE

* 11:39:22 EOT

* 11:39:22 GEN POLL CU:C6

11:39:22 EOT * 11:39:23 EOT

* 11:39:23 GEN POLL CU:C6

11:39:23 EOT * 11:39:23 EOT

* 11:39:23 GEN POLL CU:C6

11:39:23 EOT * 11:39:23 EOT

* 11:39:23 GEN POLL CU:C6

11:39:23 EOT * 11:39:23 EOT

* 11:39:23 GEN POLL CU:C6

11:39:23 EOT * 11:39:23 EOT

* 11:39:23 GEN POLL CU:C6

11:39:23 EOT * 11:39:24 EOT

* 11:39:24 GEN POLL CU:C6

11:39:24 EOT * 11:39:24 EOT

* 11:39:24 GEN POLL CU:C6

11:39:24 EOT * 11:39:24 EOT

* 11:39:24 GEN POLL CU:C6

* 11:39:27 EOT

* 11:39:27 GEN POLL CU:C6

* 11:39:30 EOT

* 11:39:30 GEN POLL CU:C6

this continued until the terminal was switched on -

DTE DCE

* 11:44:45 EOT

* 11:44:45 GEN POLL CU:C6

11:44:45 DEV:00 STATUS C2 40 * 11:44:45 ACK 1

11:44:45 EOT * 11:44:45 EOT

* 11:44:45 GEN POLL CU:C6

11:44:46 DEV:40 TEXT * 11:44:46 ERASE/WRITE

11:44:46 ACK 1 * 11:44:46 EOT

* 11:44:46 GEN POLL CU:C6

11:44:46 EOT * 11:44:46 EOT

* 11:44:46 SEL CU:E6 DEV:40

11:44:47 ACK 0 * 11:44:47 WRITE

11:44:47 ACK 1 * 11:44:47 EOT

* 11:44:47 GEN POLL CU:C6

11:44:47 EOT * 11:44:47 EOT

* 11:44:47 GEN POLL CU:C6

11:44:47 EOT * 11:44:47 EOT

* 11:44:47 GEN POLL CU:C6

11:44:47 EOT * 11:44:47 EOT

* 11:44:47 GEN POLL CU:C6

11:44:48 EOT * 11:44:48 EOT

* 11:44:48 GEN POLL CU:C6

11:44:48 EOT * 11:44:48 EOT

* 11:44:48 GEN POLL CU:C6

11:44:48 EOT * 11:44:48 EOT

* 11:44:48 GEN POLL CU:C6

11:44:48 EOT * 11:44:48 EOT

* 11:44:48 GEN POLL CU:C6

11:44:48 EOT * 11:44:48 EOT

* 11:44:48 GEN POLL CU:C6

11:44:49 EOT * 11:44:49 EOT

* 11:44:49 GEN POLL CU:C6

11:44:49 EOT * 11:44:49 EOT

* 11:44:49 GEN POLL CU:C6

11:44:49 EOT * 11:44:49 EOT

* 11:44:49 GEN POLL CU:C6

11:44:49 EOT * 11:44:49 EOT

* 11:44:49 GEN POLL CU:C6

11:44:49 EOT * 11:44:49 EOT

* 11:44:49 GEN POLL CU:C6

11:44:50 EOT * 11:44:50 EOT

* 11:44:50 GEN POLL CU:C6

11:44:50 EOT * 11:44:50 EOT

* 11:44:50 GEN POLL CU:C6

11:44:50 EOT * 11:44:50 EOT

* 11:44:50 SEL CU:E6 DEV:40

11:44:50 ACK 0 * 11:44:50 ERASE/WRITE

11:44:52 ACK 1 * 11:44:52 EOT

* 11:44:52 GEN POLL CU:C6

11:44:52 EOT * 11:44:52 EOT

* 11:44:52 GEN POLL CU:C6

11:44:52 EOT * 11:44:52 EOT

* 11:44:52 GEN POLL CU:C6

11:44:53 EOT * 11:44:53 EOT

* 11:44:53 GEN POLL CU:C6

11:44:53 EOT * 11:44:53 EOT

* 11:44:53 GEN POLL CU:C6

11:44:53 EOT * 11:44:53 EOT

* 11:44:53 GEN POLL CU:C6

11:44:53 EOT * 11:44:53 EOT

* 11:44:53 GEN POLL CU:C6

11:44:53 EOT * 11:44:53 EOT

* 11:44:53 GEN POLL CU:C6

11:44:54 EOT * 11:44:54 EOT

* 11:44:54 GEN POLL CU:C6

11:44:54 EOT * 11:44:54 EOT

* 11:44:54 GEN POLL CU:C6

11:44:54 EOT * 11:44:54 EOT

host end - terminal goes back into same screen

____________ ....................... ______________

| | . . | |

| term |............ network ...........| host |

| | . . . | |

|____________| ....................... . |______________|

________

| |

| tester |

|________|

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:27:19 PAGE 01

DTE DCE

13:42:19 GEN POLL CU:40 * 13:42:20 EOT

13:42:20 GEN POLL CU:40 * 13:42:21 EOT

13:42:22 GEN POLL CU:40 * 13:42:22 EOT

13:42:23 GEN POLL CU:40 * 13:42:23 EOT

13:42:24 GEN POLL CU:40 * 13:42:24 EOT

13:42:25 GEN POLL CU:40 * 13:42:25 EOT

13:42:26 GEN POLL CU:40 * 13:42:26 EOT

13:42:27 GEN POLL CU:40 * 13:42:27 EOT

13:42:28 GEN POLL CU:40 * 13:42:28 EOT

13:42:29 GEN POLL CU:40 * 13:42:29 EOT

13:42:30 GEN POLL CU:40 * 13:42:30 EOT

13:42:31 GEN POLL CU:40 * 13:42:31 EOT

13:42:32 GEN POLL CU:40 * 13:42:32 EOT

13:42:33 GEN POLL CU:40 * 13:42:33 EOT

13:42:34 GEN POLL CU:40 * 13:42:34 EOT

13:42:35 GEN POLL CU:40 * 13:42:35 EOT

13:42:36 GEN POLL CU:40 * 13:42:36 EOT

13:42:37 GEN POLL CU:40 * 13:42:37 EOT

13:42:38 GEN POLL CU:40 * 13:42:38 EOT

13:42:39 GEN POLL CU:40 * 13:42:39 EOT

13:42:40 GEN POLL CU:40 * 13:42:40 EOT

13:42:41 GEN POLL CU:40 * 13:42:41 EOT

13:42:42 GEN POLL CU:40 * 13:42:42 EOT

13:42:43 GEN POLL CU:40 * 13:42:43 EOT

13:42:44 GEN POLL CU:40 * 13:42:44 EOT

13:42:45 GEN POLL CU:40 * 13:42:45 EOT

13:42:46 GEN POLL CU:40 * 13:42:46 EOT

13:42:47 GEN POLL CU:40 * 13:42:47 EOT

13:42:48 GEN POLL CU:40 * 13:42:48 EOT

13:42:49 GEN POLL CU:40 * 13:42:49 EOT

13:42:50 GEN POLL CU:40 * 13:42:50 EOT

13:42:51 GEN POLL CU:40 * 13:42:51 EOT

13:42:52 GEN POLL CU:40 * 13:42:52 EOT

13:42:53 GEN POLL CU:40 * 13:42:53 EOT

13:42:54 GEN POLL CU:40 * 13:42:54 EOT

13:42:55 GEN POLL CU:40 * 13:42:55 EOT

13:42:56 GEN POLL CU:40 * 13:42:56 EOT

13:42:57 GEN POLL CU:40 * 13:42:57 EOT

13:42:58 GEN POLL CU:40 * 13:42:58 EOT

13:42:59 GEN POLL CU:40 * 13:42:59 EOT

13:43:00 GEN POLL CU:40 * 13:43:00 EOT

13:43:01 GEN POLL CU:40 * 13:43:01 DEV:C6 TEXT

13:43:01 ACK 1 * 13:43:01 EOT

13:43:02 EOT *

13:43:02 GEN POLL CU:40 * 13:43:02 EOT

13:43:02 SEL CU:60 DEV:C6 * 13:43:02 ACK 0

13:43:02 ERASE/WRITE * 13:43:03 ACK 1

13:43:03 EOT *

13:43:03 GEN POLL CU:40 * 13:43:03 EOT

13:43:03 GEN POLL CU:40 * 13:43:03 EOT

13:43:04 GEN POLL CU:40 * 13:43:04 EOT

13:43:05 GEN POLL CU:40 * 13:43:05 EOT

13:43:06 GEN POLL CU:40 * 13:43:06 EOT

13:43:07 GEN POLL CU:40 * 13:43:07 EOT

13:43:08 GEN POLL CU:40 * 13:43:08 EOT

13:43:09 GEN POLL CU:40 * 13:43:09 EOT

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:27:19 PAGE 02

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:27:19 PAGE 02

DTE DCE

13:43:10 GEN POLL CU:40 * 13:43:10 EOT

13:43:11 GEN POLL CU:40 * 13:43:11 EOT

13:43:12 GEN POLL CU:40 * 13:43:12 EOT

13:43:13 GEN POLL CU:40 * 13:43:13 EOT

host end - terminal goes back into login banner

____________ ....................... ______________

| | . . | |

| term |............ network ...........| host |

| | . . . | |

|____________| ....................... . |______________|

________

| |

| tester |

|________|

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:32:21 PAGE 01

DTE DCE

13:45:53 GEN POLL CU:40 * 13:45:53 EOT

13:45:54 GEN POLL CU:40 * 13:45:54 EOT

13:45:55 GEN POLL CU:40 * 13:45:55 EOT

terminal end switched off here

13:45:56 GEN POLL CU:40 * 13:45:56 EOT

13:45:57 GEN POLL CU:40 * 13:45:57 EOT

13:45:58 GEN POLL CU:40 * 13:45:58 EOT

13:45:59 GEN POLL CU:40 * 13:45:59 EOT

13:46:00 GEN POLL CU:40 * 13:46:00 EOT

13:46:01 GEN POLL CU:40 * 13:46:01 EOT

13:46:02 GEN POLL CU:40 * 13:46:02 EOT

13:46:03 GEN POLL CU:40 * 13:46:03 EOT

13:46:04 GEN POLL CU:40 * 13:46:04 EOT

13:46:05 GEN POLL CU:40 * 13:46:05 EOT

13:46:06 GEN POLL CU:40 * 13:46:06 EOT

13:46:07 GEN POLL CU:40 * 13:46:07 EOT

13:46:08 GEN POLL CU:40 * 13:46:08 EOT

13:46:09 GEN POLL CU:40 * 13:46:09 EOT

13:46:10 GEN POLL CU:40 * 13:46:10 EOT

13:46:11 GEN POLL CU:40 * 13:46:11 EOT

13:46:12 GEN POLL CU:40 * 13:46:12 EOT

13:46:13 GEN POLL CU:40 * 13:46:13 EOT

13:46:14 GEN POLL CU:40 * 13:46:14 EOT

13:46:15 GEN POLL CU:40 * 13:46:15 EOT

13:46:16 GEN POLL CU:40 * 13:46:16 EOT

13:46:17 GEN POLL CU:40 * 13:46:17 EOT

13:46:18 GEN POLL CU:40 * 13:46:18 EOT

13:46:19 GEN POLL CU:40 * 13:46:19 EOT

13:46:20 GEN POLL CU:40 * 13:46:20 EOT

13:46:21 GEN POLL CU:40 * 13:46:21 EOT

13:46:22 GEN POLL CU:40 * 13:46:22 EOT

13:46:23 GEN POLL CU:40 * 13:46:23 EOT

13:46:24 GEN POLL CU:40 * 13:46:24 EOT

13:46:25 GEN POLL CU:40 * 13:46:25 EOT

13:46:26 GEN POLL CU:40 * 13:46:26 EOT

13:46:27 GEN POLL CU:40 * 13:46:27 EOT

13:46:28 GEN POLL CU:40 * 13:46:28 EOT

13:46:29 GEN POLL CU:40 * 13:46:29 EOT

13:46:30 GEN POLL CU:40 * 13:46:30 EOT

13:46:31 GEN POLL CU:40 * 13:46:31 EOT

13:46:32 GEN POLL CU:40 * 13:46:32 EOT

13:46:33 GEN POLL CU:40 * 13:46:33 EOT

13:46:34 GEN POLL CU:40 * 13:46:34 EOT

13:46:35 GEN POLL CU:40 * 13:46:35 EOT

13:46:36 GEN POLL CU:40 * 13:46:36 EOT

13:46:37 GEN POLL CU:40 * 13:46:37 EOT

13:46:38 GEN POLL CU:40 * 13:46:38 EOT

13:46:39 GEN POLL CU:40 * 13:46:39 EOT

13:46:40 GEN POLL CU:40 * 13:46:40 EOT

13:46:41 GEN POLL CU:40 * 13:46:41 EOT

13:46:42 GEN POLL CU:40 * 13:46:42 EOT

13:46:43 GEN POLL CU:40 * 13:46:43 EOT

13:46:44 GEN POLL CU:40 * 13:46:44 EOT

13:46:45 GEN POLL CU:40 * 13:46:45 EOT

13:46:46 GEN POLL CU:40 * 13:46:46 EOT

13:46:47 GEN POLL CU:40 * 13:46:47 EOT

13:46:48 GEN POLL CU:40 * 13:46:48 EOT

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:32:21 PAGE 02

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:32:21 PAGE 02

DTE DCE

13:46:49 GEN POLL CU:40 * 13:46:49 EOT

13:46:50 GEN POLL CU:40 * 13:46:50 EOT

13:46:51 GEN POLL CU:40 * 13:46:51 EOT

13:46:52 GEN POLL CU:40 * 13:46:52 EOT

13:46:53 GEN POLL CU:40 * 13:46:53 EOT

13:46:54 GEN POLL CU:40 * 13:46:54 EOT

13:46:55 GEN POLL CU:40 * 13:46:55 EOT

13:46:56 GEN POLL CU:40 * 13:46:56 DEV:02 STATUS 40 50

13:46:56 ACK 1 * 13:46:56 EOT

13:46:57 EOT *

13:46:57 GEN POLL CU:40 * 13:46:57 DEV:06 STATUS 40 50

13:46:57 ACK 1 * 13:46:57 EOT

13:46:58 EOT *

13:46:58 GEN POLL CU:40 * 13:46:58 EOT

13:46:59 GEN POLL CU:40 * 13:46:59 EOT

13:47:00 GEN POLL CU:40 * 13:47:00 EOT

13:47:01 GEN POLL CU:40 * 13:47:01 EOT

13:47:02 GEN POLL CU:40 * 13:47:02 EOT

13:47:03 GEN POLL CU:40 * 13:47:03 EOT

13:47:04 GEN POLL CU:40 * 13:47:04 EOT

13:47:05 GEN POLL CU:40 * 13:47:05 EOT

13:47:06 GEN POLL CU:40 * 13:47:06 EOT

13:47:07 GEN POLL CU:40 * 13:47:07 EOT

13:47:08 GEN POLL CU:40 * 13:47:08 EOT

13:47:09 GEN POLL CU:40 * 13:47:09 EOT

13:47:10 GEN POLL CU:40 * 13:47:10 EOT

13:47:11 GEN POLL CU:40 * 13:47:11 EOT

13:47:12 GEN POLL CU:40 * 13:47:12 EOT

13:47:13 GEN POLL CU:40 * 13:47:13 EOT

13:47:14 GEN POLL CU:40 * 13:47:14 EOT

13:47:15 GEN POLL CU:40 * 13:47:15 EOT

13:47:16 GEN POLL CU:40 * 13:47:16 EOT

13:47:17 GEN POLL CU:40 * 13:47:17 EOT

13:47:18 GEN POLL CU:40 * 13:47:18 EOT

13:47:19 GEN POLL CU:40 * 13:47:19 EOT

13:47:20 GEN POLL CU:40 * 13:47:20 EOT

13:47:21 GEN POLL CU:40 * 13:47:21 EOT

13:47:22 GEN POLL CU:40 * 13:47:22 EOT

13:47:23 GEN POLL CU:40 * 13:47:23 EOT

13:47:24 GEN POLL CU:40 * 13:47:24 DEV:04 STATUS C2 40

13:47:24 ACK 1 * 13:47:25 EOT

13:47:25 EOT *

13:47:25 SEL CU:60 DEV:C4 * 13:47:25 ACK 0

13:47:25 ERASE/WRITE * 13:47:25 ACK 1

13:47:25 EOT *

13:47:25 GEN POLL CU:40 * 13:47:25 DEV:C4 TEXT

13:47:25 ACK 1 * 13:47:25 EOT

13:47:25 EOT *

13:47:26 GEN POLL CU:40 * 13:47:26 EOT

13:47:26 SEL CU:60 DEV:C4 * 13:47:26 ACK 0

13:47:26 ERASE/WRITE * 13:47:26 ACK 1

13:47:26 EOT *

13:47:26 GEN POLL CU:40 * 13:47:26 EOT

13:47:26 GEN POLL CU:40 * 13:47:26 EOT

13:47:27 GEN POLL CU:40 * 13:47:27 EOT

13:47:28 GEN POLL CU:40 * 13:47:28 EOT

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:32:21 PAGE 03

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:32:21 PAGE 03

DTE DCE

13:47:29 GEN POLL CU:40 * 13:47:29 EOT

13:47:30 GEN POLL CU:40 * 13:47:30 EOT

13:47:31 GEN POLL CU:40 * 13:47:31 EOT

13:47:32 GEN POLL CU:40 * 13:47:32 EOT

13:47:33 GEN POLL CU:40 * 13:47:33 EOT

13:47:34 GEN POLL CU:40 * 13:47:34 EOT

13:47:35 GEN POLL CU:40 * 13:47:35 EOT

13:47:36 GEN POLL CU:40 * 13:47:36 EOT

13:47:37 GEN POLL CU:40 * 13:47:37 EOT

13:47:38 GEN POLL CU:40 * 13:47:38 EOT

13:47:39 GEN POLL CU:40 * 13:47:39 DEV:C4 TEXT

13:47:39 ACK 1 * 13:47:39 EOT

13:47:40 EOT *

13:47:40 SEL CU:60 DEV:C4 * 13:47:40 ACK 0

13:47:40 ERASE/WRITE * 13:47:40 ACK 1

13:47:40 EOT *

13:47:40 GEN POLL CU:40 * 13:47:40 EOT

13:47:40 GEN POLL CU:40 * 13:47:40 EOT

13:47:41 GEN POLL CU:40 * 13:47:41 EOT

13:47:42 GEN POLL CU:40 * 13:47:42 EOT

13:47:43 GEN POLL CU:40 * 13:47:43 EOT

13:47:44 GEN POLL CU:40 * 13:47:44 EOT

13:47:45 GEN POLL CU:40 * 13:47:45 EOT

13:47:46 GEN POLL CU:40 * 13:47:46 EOT

13:47:47 GEN POLL CU:40 * 13:47:47 EOT

13:47:48 GEN POLL CU:40 * 13:47:48 EOT

13:47:49 GEN POLL CU:40 * 13:47:49 EOT

13:47:50 GEN POLL CU:40 * 13:47:50 EOT

13:47:51 GEN POLL CU:40 * 13:47:51 EOT

13:47:52 GEN POLL CU:40 * 13:47:52 EOT

13:47:53 GEN POLL CU:40 * 13:47:53 EOT

13:47:54 GEN POLL CU:40 * 13:47:54 DEV:C4 TEXT

13:47:54 ACK 1 * 13:47:54 EOT

13:47:55 EOT *

13:47:55 SEL CU:60 DEV:C4 * 13:47:55 ACK 0

13:47:55 ERASE/WRITE * 13:47:56 ACK 1

13:47:56 EOT *

13:47:56 GEN POLL CU:40 * 13:47:56 EOT

13:47:56 GEN POLL CU:40 * 13:47:56 EOT

13:47:57 GEN POLL CU:40 * 13:47:57 EOT

13:47:58 GEN POLL CU:40 * 13:47:58 EOT

13:47:59 GEN POLL CU:40 * 13:47:59 EOT

13:48:00 GEN POLL CU:40 * 13:48:00 EOT

13:48:01 GEN POLL CU:40 * 13:48:01 EOT

13:48:02 GEN POLL CU:40 * 13:48:02 EOT

13:48:03 GEN POLL CU:40 * 13:48:03 EOT

13:48:04 GEN POLL CU:40 * 13:48:04 EOT

13:48:05 GEN POLL CU:40 * 13:48:05 EOT

13:48:06 GEN POLL CU:40 * 13:48:06 EOT

13:48:07 GEN POLL CU:40 * 13:48:07 EOT

13:48:08 GEN POLL CU:40 * 13:48:08 EOT

13:48:09 GEN POLL CU:40 * 13:48:09 EOT

13:48:10 GEN POLL CU:40 * 13:48:10 EOT

13:48:11 GEN POLL CU:40 * 13:48:11 EOT

13:48:12 GEN POLL CU:40 * 13:48:12 EOT

13:48:13 GEN POLL CU:40 * 13:48:13 EOT

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:32:21 PAGE 04

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:32:21 PAGE 04

DTE DCE

13:48:14 GEN POLL CU:40 * 13:48:14 EOT

13:48:15 GEN POLL CU:40 * 13:48:15 EOT

13:48:16 GEN POLL CU:40 * 13:48:16 EOT

13:48:17 GEN POLL CU:40 * 13:48:17 EOT

13:48:18 GEN POLL CU:40 * 13:48:18 EOT

13:48:19 GEN POLL CU:40 * 13:48:19 EOT

13:48:20 GEN POLL CU:40 * 13:48:20 EOT

13:48:21 GEN POLL CU:40 * 13:48:21 EOT

13:48:22 GEN POLL CU:40 * 13:48:22 EOT

13:48:23 GEN POLL CU:40 * 13:48:23 EOT

13:48:24 GEN POLL CU:40 * 13:48:24 EOT

13:48:25 GEN POLL CU:40 * 13:48:25 EOT

13:48:26 GEN POLL CU:40 * 13:48:26 EOT

13:48:27 GEN POLL CU:40 * 13:48:27 EOT

13:48:28 GEN POLL CU:40 * 13:48:28 EOT

13:48:29 GEN POLL CU:40 * 13:48:29 EOT

13:48:30 GEN POLL CU:40 * 13:48:30 EOT

13:48:31 GEN POLL CU:40 * 13:48:31 EOT

13:48:32 GEN POLL CU:40 * 13:48:32 DEV:06 STATUS C2 40

13:48:32 ACK 1 * 13:48:32 EOT

13:48:33 EOT *

13:48:33 SEL CU:60 DEV:C6 * 13:48:33 ACK 0

13:48:33 ERASE/WRITE * 13:48:33 ACK 1

13:48:33 EOT *

13:48:33 GEN POLL CU:40 * 13:48:33 DEV:C6 TEXT

13:48:33 ACK 1 * 13:48:33 EOT

13:48:33 EOT *

13:48:33 GEN POLL CU:40 * 13:48:33 EOT

13:48:33 SEL CU:60 DEV:C6 * 13:48:33 ACK 0

13:48:33 ERASE/WRITE * 13:48:34 ACK 1

13:48:34 EOT *

13:48:34 GEN POLL CU:40 * 13:48:34 EOT

13:48:34 GEN POLL CU:40 * 13:48:34 EOT

13:48:35 GEN POLL CU:40 * 13:48:35 EOT

13:48:36 GEN POLL CU:40 * 13:48:36 EOT

13:48:37 GEN POLL CU:40 * 13:48:37 DEV:C4 TEXT

13:48:37 ACK 1 * 13:48:37 EOT

13:48:38 EOT *

13:48:38 SEL CU:60 DEV:C4 * 13:48:38 ACK 0

13:48:38 ERASE/WRITE * 13:48:39 ACK 1

13:48:39 EOT *

13:48:39 GEN POLL CU:40 * 13:48:39 EOT

13:48:39 GEN POLL CU:40 * 13:48:39 EOT

13:48:40 GEN POLL CU:40 * 13:48:40 EOT

13:48:41 GEN POLL CU:40 * 13:48:41 EOT

13:48:42 GEN POLL CU:40 * 13:48:42 EOT

13:48:43 GEN POLL CU:40 * 13:48:43 EOT

compaq connected directly into host

____________ ______________

| | | |

| term |..........| host |

| | . | |

|____________| . |______________|

________

| |

| tester |

|________|

TELENEX AUTOSCOPE BISYNC - 3271 DECODE LIST MON OCT 06 1986 10:36:37 PAGE 01

DTE DCE

* 14:34:29 GEN POLL CU:40

14:34:29 EOT * 14:34:30 GEN POLL CU:40

14:34:30 EOT * 14:34:31 GEN POLL CU:40

14:34:31 DEV:40 TEXT * 14:34:31 ACK 1

14:34:31 DEV:40 TEXT * 14:34:31 ACK 0

14:34:31 DEV:40 TEXT * 14:34:32 ACK 1

14:34:32 DEV:D5 TEXT * 14:34:32 ACK 0

14:34:32 EOT * 14:34:32 EOT

* 14:34:32 SEL CU:60 DEV:40

14:34:32 ACK 0 * 14:34:32 ERASE/WRITE

14:34:33 ACK 1 * 14:34:33 EOT

* 14:34:33 GEN POLL CU:40

* 14:34:36 EOT

* 14:34:36 GEN POLL CU:40

14:34:36 EOT * 14:34:36 GEN POLL CU:40

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 10:37:45 PAGE 01

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 10:37:45 PAGE 01

FFFFFFFFF FFFFFFFFFCs333314:34:293FFFFF.FF FFFFFFFFFFs333314:34:30

FFFFFFFFF FFFFFFFFFBy2222 7FFFFF FF FFFFFFFFFFy2222

FFFFF75s314:34:2944772FFFFFFFFFF FFFFFFAs314:34:3044772FFFFFFFFFF

FFFFFF5y2 00FFDFFFFFFFFFF FFFFFFAy2 00FFDFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

3FFFFF.FFF FFFFFFFFFFFFs333314:34:310447561CEFFFCCFFF1CF1CF44444444444444

7FFFFF FFF FFFFFFFFFFFFy2222 200DC11281177173612112200000000000000

FFFFFFA2s314:34:3144772FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFAy2 00FFDFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

DDDCDD4DFF4444444444444441CDD1CEF4441CF44444444444444444442AEFFFFF.FFF FF

3654650517000000000000000182518810001840000000000000000000630FFFFF FFF FF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA2s314:34:3116

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAy2 01

________________________________________________________________________________

FFFFs333314:34:3104444441CED1C6FF1CFCDDDDCE414D444444444444444444444444444444444

FFFFy2222 2000000192519D12197266235301A8000000000000000000000000000000000

FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

4444FFFF4FF145444444444444444444242FFFFFFFFFFFF.FFF5s333314:34:310444441

D0001201B401FB00000000000000000069AFFFFFFFFFF FF FFFFy2222 2000001

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA2s314:34:3117FFFFFFFFFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAy2 00FFFFFFFFFF FFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

44FFF4FF245FFFFF.FFFFFFFFF5s333314:34:3201D644444C88989444471D7FFFFFFF1D

00632B326BEFFFFF FFF FFFFFFFy2222 215C000004513590000A15D117051716

FFFFFFFFFFFFFFFFA2s314:34:3216FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFAy2 01FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 10:37:45 PAGE 02

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 10:37:45 PAGE 02

DE44444444415C085FFFFF.FF FFFFFFFFBs333314:34:323FFFFF.FFF FFFFFFF

820000000001D4311FFFFF FF FFFFFFFFFy2222 7FFFFF FFF FFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAs314:34:3217FFFFFFFFFFFF FFFFFFA2s314:34:323FFFFAs

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAy2 00FFFFFFFFFFFF FFFFFFFAy2 7FFFFAy

________________________________________________________________________________

F FFFFFFFFF9s333314:34:3217FFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F FFFFFFFFF7y2222 00FFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

314:34:3266442FFFFFFFFFF FFFFA2s314:34:3202FC15D11441FCCDCDFF1451FECEEDCD

2 0000DFFFFFFFFFF FFFFFAy2 27531B73100D0214170510DD02533354

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 10:37:45 PAGE 03

TELENEX AUTOSCOPE DATA BUFFER LIST MON OCT 06 1986 10:37:45 PAGE 03

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

________________________________________________________________________________

FFFFFFFFFFFFFFFFFF.5s333314:34:3316FFFFFF FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF.F

FFFFFFFFFFFFFFFFFF Fy2222 01FFFFFF FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF F

5C1C1561F0EBFFFFFFFFFFFFF FFFFFAs314:34:333FFFFFA2s314:34:3344772FFFFFFA2

D3D91DCD03B2FFFFFFFFFFFFF FFFFFAy2 7FFFFFFAy2 00FFDFFFFFFFA

________________________________________________________________________________

FF FFFFFFFF FFFFFFFFFs333314:34:363FFFFFFFFF FFFFF.FFF2s333

FF FFFFFFFF FFFFFFFFFy2222 7FFFFFFFFF FFFFF FFFFy222

s314:34:363FFFFAs314:34:3644772FFFFFFFFF FFFFFFA2s314:34:3644772FFFFFFFFF

y2 7FFFFAy2 00FFDFFFFFFFFF FFFFFFFAy2 00FFDFFFFFFFFF

________________________________________________________________________________

314:34:363FFFFF

2 7FFFFF

F FFFFFF

F FFFFFF

_______________

TELENEX AUTOSCOPE SCREEN PRINT MON OCT 06 1986 08:58:13 PAGE 01

DATA DISK DIRECTORY DISK 1

TOTAL SESSIONS: 5 TOTAL TRACKS USED: 82 TOTAL AVAILABLE TRACKS: 76

RECORD START TRACK: 83 REPLAY SESSION NUMBER: 05 REPLAY START TRACK: 77

SN DATE STR-TIME/TRK END-TIME/TRK COMMENTS................

01 10/03/86 10:05:05 1 10:05:17 8 udt term timeing

02 10/03/86 10:42:47 9 10:43:03 22 udt term timeing 2

03 10/03/86 11:18:55 23 11:19:47 34 reconnect into screen

04 10/03/86 11:39:22 35 11:40:03 76 normal shutdown

05 10/03/86 11:44:36 77 11:44:54 82 normal startup

AS SD DISK IDLE

PRINT PRINTER EXIT

SCREEN CONFIG

TELENEX AUTOSCOPE SCREEN PRINT MON OCT 06 1986 10:23:54 PAGE 01

DATA DISK DIRECTORY DISK 1

TOTAL SESSIONS: 4 TOTAL TRACKS USED: 18 TOTAL AVAILABLE TRACKS: 140

RECORD START TRACK: 19 REPLAY SESSION NUMBER: 01 REPLAY START TRACK: 1

SN DATE STR-TIME/TRK END-TIME/TRK COMMENTS................

01 10/03/86 13:17:24 1 13:17:34 3 udt host timing

02 10/03/86 13:42:19 4 13:43:13 6 host reconnect

03 10/03/86 13:45:44 7 13:48:43 16 host reconnect OK

04 10/03/86 14:34:27 17 14:34:37 18 compaq direct to fe

AS SD DISK IDLE

PRINT PRINTER EXIT

SCREEN CONFIG


ECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFDCEEFCDCFECCFDECCDFCDDEDFCDEFDEDDCCFDECDFECCFD

385F84932F29665F667F144754F6559F385F3198F467F385F84932F29665F667F144754F6559F385F3

 


metadata block
see also:

 

Correspondence about this page

Book Shop - Further reading.

Where I can, I have put links to Amazon for books that are relevant to the subject, click on the appropriate country flag to get more details of the book or to buy it from them.

cover The Essential Guide to Telecommunications (Essential Guide).

Commercial Software Shop

Where I can, I have put links to Amazon for commercial software, not directly related to the software project, but related to the subject being discussed, click on the appropriate country flag to get more details of the software or to buy it from them.

 

This site may have errors. Don't use for critical systems.

Copyright (c) 1998-2023 Martin John Baker - All rights reserved - privacy policy.